Iris

Postup při krytí a zápisu vrhu

Majitel feny:

 1. Požádá poradce chovu o vystavení krycího listu (KL) - písemně nebo e-mailem v dostatečném termínu před zamýšleným krytím (nejlépe 1 - 2 měsíce předem). 
  V žádosti je nutno uvést:
  • celé jméno feny (včetně názvu chovatelské stanice)
  • datum narození feny
  • číslo zápisu a barva
  • celá jména rodičů (včetně názvů chovatelských stanic)
  • datum a místo bonitace
  • jméno psa, kterým je zamýšleno krýt, případně jméno náhradního psa
  Současně se žádostí je nutno zaslat fotokopii PP feny, kde je vše uvedeno.
  V případě, že ani jeden pes, uvedený v Krycím listě fenu nenakryje, je majitel feny povinen kontaktovat poradce chovu.
  Platnost krycího listu je 1 rok od data vystavení. V případě, že fena v průběhu tohoto roku dovrší 8 let, je platnost krycího listu ukončena dnem dovršení tohoto věku.
  Nezabřeznutí feny hlásí majitel feny poradci chovu do 75 dnů po krytí.

 2. Majitel feny zašle do 2 dnů po uskutečněném krytí vyplněný KL elektronicky (naskenovat, vyfotit) poradci chovu.

 3. Nejpozději do 7 dnů po narození štěňat zašle majitel feny elektronicky doplněný naskenovaný Krycí list poradci chovu. Pokud nechce zasílat elektronicky, je možno zaslat kopii poštou. Poradce chovu na základě tohoto Krycího listu zašle majiteli feny elektronicky formulář - Žádanku o zápisová čísla.

 4. Žádanku o zápisová čísla, která musí být řádně vyplněná ve všech kolonkách, zašle majitel feny zpět elektronicky na e-mailovou adresu poradce chovu, a to nejpozději do 21 dnů od narození štěňat. Poradce chovu zašle Žádanku o zápisová čísla elektronicky ČMKU, která přidělí zápisová čísla a zašle chovateli formulář: „PŘIDĚLENÍ ZÁPISOVÝCH ČÍSEL / PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT“. Chovatel si tento formulář vytiskne a důkladně zkontroluje uvedené údaje. V případě čipování nalepí štítky čipů k jednotlivým štěňatům. Veterinář, který čipování/tetování prováděl, musí „PŘIHLÁŠKU“ orazit a podepsat.

 5. Majitel feny (chovatel) zašle poštou originál Krycího listu, originál "PŘIDĚLENÍ ZÁPISOVÝCH ČÍSEL" s nalepenými čipy a potvrzením od veterináře a případné potřebné doklady poradci chovu, který "PŘIDĚLENÍ ZÁPISOVÝCH ČÍSEL" opatří razítkem a podpisem a zašle na Plemennou knihu ČMKU, která vystaví PP.
  Doklady, které je třeba přiložit jsou: v případě prvního vrhu feny originál PP k přeregistraci, v případě získání titulů rodičů doklady o jejich získání, v případě zdravotních vyšetření rodičů doklady o výsledcích vyšetření. Pokud již mají rodiče zapsány tituly a vyšetření v plemenné knize, není třeba dále dokládat. Dle doložených dokladů bude vše zapsáno do PP štěňat.
  V žádném případě není přípustné přihlášky osobně předávat na ČMKU.

 

Adresa poradce chovu:
Lenka Knyblová, Škrobálkova 8, 718 00 Ostrava,
e-mail: knyblovi@seznam.cz
tel.: 736 226 703